درباره ما

نشانی: کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، طبقه اول ساختمان آموزش

شماره تماس:۰۲۶۳۲۲۲۳۰۴۴

پست الکترونیکی:Info@isune.ir

فهرست انجمن ها:

انجمن علمی آبخیزداری ایران

انجمن علمی جنگلبانی ایران

انجمن علمی مرتعداری ایران

انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

انجمن علمی سیستمهای سطوح آبگیر باران

انجمن علمی ارزیابی محیط زیست ایران

انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران

انجمن علمی آبزی پروری ایران

انجمن علمی ماهیان زینتی ایران

انجمن علمی ماهیان سرد آبی ایران

انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران

بستن
بستن